ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารกระดาษ A๔ จำนวน ๑ รายการ สำหรับกองการแพทย์ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, June 22, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 12