ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, June 21, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 25